Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
2.  Postanowienia regulaminu stosuje się do międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie.
3.  Pasażer może dokonać zamówienia/rezerwacji usługi przewozu w formie, mailowej lub wiadomością sms zawierająca co najmniej datę wyjazdu, dokładny adres odbioru, dokładny adres docelowy przewozu, imię i nazwisko oraz numer PESEL Pasażera. Otrzymanie przez Pasażera informacji zwrotnej w formie wiadomości sms lub e-mail potwierdza otrzymanie przez Przewoźnika zamówienie usługi przewozu. Zamówienie złożone w inny sposób nie wiąże Przewoźnika. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4.  Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
a.  Przewoźnik – firma wykonująca przewóz pasażerów;
b.  Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
c.  Bagaż – rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;
d.  Bilet – dokument upoważniający do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;
e.  Cennik – aktualne ceny biletów za przejazd, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach bagażowych.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA
5.  Przewoźnik jest obowiązany do:
a.  zrealizowania zawartej na podstawie zakupu biletu umowy przewozu;
b.  zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
c.  ułatwienia korzystania ze środków transportu osobom niepełnosprawnym;
d.  zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy;
6.  Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony.
7. Terminy i godziny oraz czas przejazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
8.  W razie konieczności Przewoźnik może zmienić wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może oraz zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
9.  Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu (pozostawienia Pasażera na trasie), bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z odbywaną podróżą, jeżeli Pasażer:
a.  nie przestrzega warunków umowy przewozu;
b.  zachowanie Pasażera wskazuje na spożycie alkoholu, innych środków odurzających  (np. narkotyki) lub znajduje się on w stanie wskazującym na chorobę zakaźną;
c.  jest agresywny lub zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych Pasażerów;
d.  nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
e.  przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
10. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom;
11.  Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub która nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą której dane osobowe zostały wpisane na bilecie lub na którą została dokonana rezerwacja.
12.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera oraz zastrzega sobie prawo do powrotu takiej osoby – pod warunkiem wolnego miejsca w pojeździe.
III. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA
13.  Pasażer jest obowiązany do:
a.  potwierdzenia przejazdu w dniu przejazdu najpóźniej do godziny 10 rano, jeżeli przejazd odbywa się w godzinach popołudniowych. Potwierdzenia należy dokonać poprzez wiadomość sms lub e-mail. b.  potwierdzenia przejazdu dzień wcześniej najpóźniej do godziny 12, jeżeli przejazd odbywa się w godzinach porannych dnia następnego. Potwierdzenia należy dokonać poprzez wiadomość sms lub e-mail. c.   posiadania ważnego biletu oraz wszystkich innych dokumentów niezbędnych do odbycia podróży ( w tym dokumentów wymaganych do przekroczenia granicy, dokumentu tożsamości);
d.  oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez Przewoźnika w dniu wyjazdu;
e.  okazania Przewoźnikowi ważnego biletu;
f.  złożenia bagażu do luków bagażowych po wniesieniu opłaty za bagaż dodatkowy;
g.  stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
h.  okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
i.  podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy.
14.  O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 18 roku życia mogą podróżować samodzielnie wyłącznie na podstawie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (tj. tymczasowy dowód osobisty, paszport, wizy) ważnego biletu oraz druku „Oświadczenia o przewozie osoby nieletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności członka załogi auta i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w pojeździe.
15.  Zajęcie miejsca w pojeździe przez Pasażera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie przez Przewoźnika z systemu monitoringu w pojeździe.
16.  Pasażer jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
17.  W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
18.  W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
19.  Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte ubezpieczeniem.
20.  Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom.
IV. BAGAŻ
21.  Pasażer ma prawo do nieodpłatnego przewiezienia 2 sztuk bagażu z zastrzeżeniem pkt 22 a., :
a.  jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg, w wymiarach pozwalających na umieszczenie go pod siedzeniem tak, aby nie przeszkadzał pozostałym pasażerom;
b.  jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach (55 cm x 25 cm x 80cm) przewożonego w luku bagażowym.
22.  Bagaż przekraczający powyższe  wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy, przewieziony za dodatkową opłatą.
22a. Bagaż oraz inny bagaż dodatkowy którego wartość przekracza kwotę 500,00 zł podlega dopłacie na zasadach wskazanych w cenniku z uwzględnieniem deklarowanej wartości przez Pasażera. Pasażer deklaruje wartość przewożonego bagażu bezpośrednio u kierowcy w formie pisemnej kierowca w tym zakresie dokonuje stosownej adnotacji na bilecie.
23.  Pasażer za dopłatą ma prawo przewieźć drugą (i kolejną) sztukę bagażu podstawowego (nie licząc bagażu podręcznego), jednak łączna waga tych sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg.
24.  O zabraniu bagażu z deklarowaną wartością, dodatkowego lub bagażu ponadgabarytowego każdorazowo decyduje Przewoźnik.
25.  Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
26.  Zabrania się przewozu bagażu i innych rzeczy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub stwarzać dyskomfort innych podróżnych.
27.  Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
28.  Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. (podstawa prawna – art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).
29.  Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być opisana przez pasażera jego nazwiskiem i adresem.
30.  Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty.
31.  Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż.
32.  Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierząt, jeśli przewóz ich może stwarzać dyskomfort innym pasażerom.
33.  Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez załogę pojazdu w wysokości: 20 – 100 PLN / szt. w zależności od gabarytu bagażu.
34.  Każda sztuka nadbagażu, deklarowana wartość bagażu oraz kwota uiszczonej opłaty winna zostać odnotowana na bilecie.
35.  Opłata za przewożone zwierzę wynosi połowę ceny biletu za jedną osobę w jedną stronę.
V. BILET
36.  Sprzedaż biletów odbywa się:
a.  w siedzibie Przewoźnika;
b.  u agentów współpracujących z Przewoźnikiem;
c.  bezpośrednio u kierowcy.
37.  Ważny bilet powinien zawierać informacje:
a.  imię i nazwisko Pasażera;
b.  nazwę przewoźnika – sprzedawcy;
c.  pieczątkę Przewoźnika;
d.  kwotę opłaconą za bilet;
e.  termin odjazdu;
f.  miejscowość docelową.
38.  Rodzaje biletów:
a.  bilet jednostronny – bilet upoważniający do przejazdu w jedną stronę w określonej dacie;
b.  bilet dwustronny – bilet upoważniający do przejazdu w dwie strony w określonych datach. Bilet jest ważny przez 1 miesiąc licząc od pierwszej daty wyjazdu, wpisanej na bilecie.
39.  Zmiany w rezerwacji przejazdu (lub w bilecie )mogą zostać dokonane w formie mailowej lub wiadomością sms:
a.  jakiekolwiek zmiany w rezerwacji / bilecie można dokonywać wyłącznie u Przewoźnika;
b.  Pasażer może dokonać zmiany terminu odjazdu najpóźniej 5 dni roboczych przed datą wyjazdu;
c.  zmiany dotyczące zmiany właściciela biletu muszą być odnotowane na bilecie przez osobę sprzedającą bilet i potwierdzone pieczęcią biura sprzedaży;
d.  w dniu przejazdu nie dokonuje się żadnych zmian w rezerwacji / bilecie;
e.  jakiekolwiek zmiany w bilecie pod rygorem nieważności biletu muszą być potwierdzone podpisem sprzedającego i pieczęcią biura sprzedaży;
f.  opłaty związane ze zmianami w biletach wynoszą 15% wartości biletu, pobierane przez osobę/biuro sprzedaży w którym zmiana jest dokonywana.
g.  w przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd pojazdu o ustalonej godzinie lub zgłoszenia rezygnacji z przejazdu w dniu wyjazdu lub 24 godziny przed planowaną godzina wyjazdu Pasażer jest zobowiązany do naprawy wyrządzonej Przewoźnikowi tym szkody poprzez zapłatę 95 % ustalonej ceny biletu.
h.  w przypadku rezerwacji powyżej 3-ech miejsc, wymagany jest zadatek na konto Przewoźnika, w wysokości min połowy wartości ustalonej ceny przejazdu. Wpływ środków na konto tytułem zadatku musi nastąpić najpóźniej na dwa robocze dni poprzedzające datę wyjazdu. Brak wpływu zadatku w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z usługi przewozu.
40.  Zniszczenie biletu uniemożliwiające prawidłowe odczytanie danych skutkuje jego unieważnieniem.
VI. CENNIK
41.  Sprzedaż biletu odbywa się na podstawie obowiązującego w dniu sprzedaży cennika.
Płatność za bilet odbywa się walutą kraju w którym dokonuje się jego zakupu.
42.  Pasażerowi do 15 roku życia przysługuje zniżka w wysokości 10% wartości biletu, pod warunkiem, że bilet zakupiony jest również dla pełnoletniego opiekuna.

VII ZWROT BILETU

43.  Bilet może być zwrócony w punkcie sprzedaży pod warunkiem, że blankiet biletu nie jest uszkodzony i dołączono do niego paragon z kasy fiskalnej (jeżeli sprzedaży dokonano przy jej użyciu).
44.  Rezygnacja z przejazdu, z potrąceniem
a. 10% ceny biletu, może nastąpić w terminie do pięciu dni przed datą wyjazdu.
b. przy rezygnacji późniejszej niż 5 dni potrącenie wynosi 50% ceny biletu.
Wyjątek stanowią grupy, dla których ustala się indywidualne zasady. Zwrotu należności dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony.
45.  W przypadku niewykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego, przy zachowaniu zasad tak jak w pkt. 46.
46.  Zwrotowi nie podlegają należności za odcinki krótsze niż przejazd w jedna stronę oraz w przypadkach, kiedy podróżnego usunięto z pojazdu z jego winy.
47.  Nie podlegają zwrotowi należności za:
a.  bilet zniszczony w stopniu uniemożliwiającym identyfikacje biletu;
b.  bilet zagubiony, skradziony;
c.  bilet niewykorzystany, jeżeli rezygnacja z jego wykorzystania została zgłoszona 24 godziny przed planowaną godzina wyjazdu w dniu odjazdu pojazdu lub w przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd pojazdu, podobnie w przypadku rezygnacji z biletu w części dotyczącej niewykorzystanego przejazdu;
d.  bilet niewykorzystany, po upływie terminu jego ważności;
e.  zmiany w biletach stosuje się z potrąceniem 15% wartości biletu.
48.  Potrąceń z zapłaconej ceny biletu nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpił od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.
VIII. REKLAMACJE
49.  Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie na adres Przewoźnika, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem agenta, u którego został zakupiony bilet.
50.  Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
51.  Osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach – jego następca prawny.
52.  Przewoźnik odpowiada za nadbagaż tylko, jeśli został on odnotowany na bilecie.
53.  Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę w bilecie Pasażera.
54.  Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Koszty przechowania bagażu ponosi Pasażer. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się we wskazanym wyżej terminie zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.
55.  Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
56.  W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO chyba ,że Pasażer deklarował wartość bagażu zgodnie z procedura wskazaną w pkt 22 a., niniejszego Regulaminu.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
57.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
b. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami)
58.  Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem: 01.01.2013.

Spodobała Ci sie nasza oferta? Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń lub napisz

Promocja

PODRÓŻUJ ZA DARMO JUŻ PO PIERWSZEJ PODRÓŻY Z EUROLANSER!!!

Sprawdź jakie to proste!